Zaproszenie do udziału w projekcie STRATEGIA SZANSĄ ROZWOJU MARKI
ZIEMI LUBACZOWSKIEJ
 
CHCESZ MIEĆ WPŁYW NA BUDOWĘ STRATEGII OBSZARU LGD, ZGŁOŚ SIĘ DO PROJKETU!
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zaangażować się w budowę strategii obszaru LGD.
Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD, lokalnych liderów, rękodzielników, twórców, lokalnych przetwórców, przedstawicieli świadczących usługi turystyczne, przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym blogerów, lokalnych przedsiębiorców.
 
Na czym polega projekt?
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" planuje zbudować wspólną markę obszaru LGD Ziemi Lubaczowskiej. W wyniku przeprowadzenia akcji społecznych, cyklu spotkań z zespołem roboczym, konferencji promującej strategię marketingową obszaru LSR i budowę wspólnej marki, jak również pracy własnej – zostanie przygotowany materiał stanowiący podstawę do wypracowania strategii. Efektem projektu będzie opracowany dokument, który zostanie udostępniony lokalnej społeczności poprzez stronę internetową LGD. Przygotowana strategia będzie mogła stanowić podstawę do realizacji skoordynowanych działań marketingowych związanych z obszarem LSR. Docelowo, wykorzystując strategię marketingową podmioty z obszaru LSR będą mogły podejmować działania w zakresie wspólnej promocji naszego obszaru, produktów i usług lokalnych oraz tworzyć pozytywny wizerunek naszego regionu poprzez wzmacnianie działań budujących markę lokalną.
 
Spotkania
Osoby, które zgłoszą swój udział w pracach nad Strategią marketingową stworzą zespół roboczy ds. tworzenia Strategii marketingowej, który odbędzie osiem spotkań po ok. 4 godziny. Planujemy, że zespół roboczy będzie liczył maksymalnie 25 osób. Spotkania będą poświęcone w szczególności: diagnozie obszaru, analizie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, misji oraz wizji. Zostaną zidentyfikowane te elementy obszaru, które powinny w pierwszej kolejności budować markę Ziemi Lubaczowskiej.
 
Konferencja promująca strategię marketingową obszaru LGD
Zespół przygotuje podwaliny do Strategii marketingowej marki Ziemi Lubaczowskiej, która następnie zostanie zaprezentowana podczas konferencji promującej tę strategię, gdzie lokalna społeczność będzie miała możliwość zgłoszenia uwag, opinii. Ostateczna wersja Strategii zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD.
 
Efekty realizacji projektu?
Realizacja projektu pozwoli na udostępnienie dokumentu, który będzie pomocniczym narzędziem przy podejmowaniu działań promocyjnych i marketingowych na obszarze LSR. Będzie miało to wpływ na proces budowy marki lokalnej Ziemi Lubaczowskiej .
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do biura Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, osobiście lub telefonicznie pod numerem 573339677.
Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie.   
 
 


KOMUNIKAT !  
Uwaga! Zmiana przepisów!


Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” pragnie uczulić Beneficjentów by przed podpisaniem umów o dofinansowanie zapoznali się z zasadą konkurencyjności.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących konkurencyjności trybu wyboru wykonawców to (obowiązują od 21 lutego 2018 r.):
Zwiększenie progu, od jakiego obowiązują zasady konkurencyjności z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. euro. 


Każdy zakup opiewający na kwotę 30 tys.euro lub większą powinien zostać umieszczony na portalu:

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

Prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na portalu ogłoszeń w zakładce WZORY DOKUMENTÓW.
NUMER IDENTYFIKACYJNY ARIMR DLA BENEFICJENTOW PROW 2014-2020 
Biuro LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, informuje przyszłych Beneficjentów, którzy będą zainteresowani składaniem wniosków o pomoc w ramach działań PROW 2014-2020, iż jednym z niezbędnych dokumentów jest posiadanie numeru identyfikacji producenta nadawanego zgodnie z ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Pomoc jest przyznawana beneficjentowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”. Gdy natomiast Wnioskodawca nie posiada numeru identyfikacji producenta do Wniosku o przyznanie pomocy musi dołączyć:
-oryginał wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta (Wniosek o wpis do ewidencji producentów), lub
-kopię wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Powiatowego w przypadku, gdy został on złożony we wcześniejszym terminie a Wnioskodawca, do chwili złożenia Wniosku o przyznanie pomocy, nie otrzymał jeszcze tego numeru.
W razie niedopełnienia wymogu konsekwencją jest nieprzyznanie pomocy już na etapie wstępnej weryfikacji wniosku. Dlatego też prosimy Wnioskodawców nieposiadających takiego numeru o wcześniejsze składanie Wniosku o wpis do ewidencji producentów w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Jednocześnie przypominamy również o konieczności zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych we Wniosku o wpis do ewidencji producentów w terminie 14 dni od daty ich zaistnienia. Zmiany te należy zgłaszać bezpośrednio we właściwym Biurze Powiatowym ARiMR.

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 18 lutego 2016 r. 


Dofinansowanie dla firm w 2019 roku

Przedsiębiorcy z całej Polski mogą ubiegać się o dofinansowanie, które pomoże rozwinąć im skrzydła. O dotacje i wsparcie finansowe mogą sięgnąć zarówno przedsiębiorcy, którzy rozkręcają własny biznes jak również firmy o ugruntowanej pozycji.

Na portalu DofinansowanieDlaFirm.pl
można uzyskać szczegółowe informacje na temat programów, które będą realizowane w 2017 roku. Informacje obejmują instytucje z obszaru całego kraju.

Podobne informacje można znaleźć na portalach:
FunduszeNaFirme.pl

rpo.podkarpackie.pl
polskawschodnia.gov.pl
funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka
  
 
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.