Dofinansowanie

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. W ramach realizacji LSR Lokalna Grupa Działania wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację strategii. Wnioski te mogą dotyczyć projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej:
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
- Odnowa i rozwój wsi,
oraz
- Małych projektów czyli projektów, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

 

Formularze wniosków, instrukcje ich wypełniania, inne dokumenty niebędne przy składaniu wniosków można znaleźć tu: Dokumenty

 

Ogólne zasady udzielania pomocy ujęte są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. (patrz: Ogólne zasady)

 

Wnioski kwalifikujące się do udzielenia pomocy, które wpływają do LGD i są przez nią kwalifikowane, mogą dotyczyć tylko projektów zgodnych z LSR, a także spełniać kryteria dostępu określone dla poszczególnych działań w PROW 2007-2013 oraz inne przewidziane prawem wymagania, np. pozwolenia, licencje itp. Lokalna Grupa Działania posiada organ decyzyjny - Radę LGD, do wyłącznej kompetencji której należy wybór operacji do finansowania W skład organu decyzyjnego powinni wchodzą przedstawiciele wszystkich gmin, będących członkami lub partnerami LGD, a także przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.

 

Lokalna Grupa Działania ma ustalony harmonogram naboru wniosków (patrz: Harmonogram naborów). Zgodnie z nim, za pomocą Samorządu Województwa, ogłasza nabory wniosków, opisując terminy i zasady składania wniosków (patrz: Ogłoszenia o naborach).

 

Pracownicy Biura LGD dokonują rejestracji składanych wniosków. Wnioski przedkładane są Radzie LGD. Rada ocenia operacje. Lokalna Grupa Działania posiada procedurę wyboru operacji oraz kryteria oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju  (ocena „zerojedynkowa”) i lokalne kryteria wyboru, zgodnie z którymi organ decyzyjny dokona merytorycznej oceny operacji (ocena punktowa) oraz procedurę odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji. (patrz: Procedury)

 

Zgodność projektu z Lokalną Strategią Rozwoju uwarunkowana jest realizacją celów ogólnych i szczegółowych w niej zawartych. W opisie celów wymienione są operacje rekomendowane do realizacji, ma to stanowić podpowiedź dla potencjalnych beneficjentów. (patrz: Cele strategiczne). Lokalne kryteria wyboru to punktowane mierniki określające wartość operacji w odniesieniu do założeń strategii. (patrz: Lokalne Kryteria Wyboru).

 

Po dokonaniu ewentualnych odwołań o decyzji Rady, tworzona jest ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z przyznanym w umowie z Samorządem Województwa limitem środków na każde działanie, Rada LGD tworzy listy projektów wybranych do finansowania i nie wybranych, uwzględniając miejsca wniosków na liście rankingowej (patrz: Limity środków).

 

Finalnie, dokumentacja konkursowa przekazywana jest do podmiotu wdrażającego. Tam po ocenie formalnej wniosek zatwierdzany jest do finansowania. (patrz: Oś czasowa). Od chwili przekazania wniosku przez LGD do podmiotu wdrażającego potencjalny beneficjent jest partnerem tych podmiotów - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dla działań Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw lub  Samorządu Województwa dla działań Odnowa i rozwój wsi i Małe projekty oraz instytucjii płatniczej - ARiMR - dla wszystkich wymienionych działań.

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.