Galeria zdjęć - 2013

Podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań w 2018 oraz przedstawienie działań planowanych

07.12.2018

 
W związku z realizacją Planu Komunikacji w ramach podsumowania dotychczas zrealizowanych działań w roku 2018 oraz przedstawienia działań planowanych poniżej zamieszczamy artykuł.
 

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” jest stowarzyszeniem działającym a terenie gmin Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów położonych w powiecie lubaczowskim, województwie podkarpackim. Celem naszego stowarzyszenia jest aktywny, zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców, który chcemy osiągnąć poprzez zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD oraz wsparcie przedsiębiorczości społecznej i gospodarczej mieszkańców.
Budżet na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 LSR wynosi 8 350 500 zł.
 
REALIZACJA I ZAKRES PROJEKTÓW
  

W 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" przeprowadziła następujące nabory wniosków.

Nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięcia 1.1.4 Kreowanie produktu turystycznego obszaru LGD wykorzystującego dziedzictwo lokalne w ramach którego do dofinansowania zostało wybranych 4 zadania na całkowitą kwotę 149 476,00 zł. Zakres tematyczny naboru to zachowanie dziedzictwa lokalnego. W ramach planowanego projektu grantowego przewidziana jest organizacja inicjatyw edukacyjnych, szkoleniowych oraz warsztatowych w następujących zakresach tematycznych: warsztaty ciesielskie, zielarskie, wykorzystania roślin pospolitych w kuchni regionalnej, białego śpiewu, animacji po klatkowej, fotograficzne, tworzenia rzeźb, ozdób z gliny i ceramiki glinianej, warsztaty rękodzieła, malarskie, warsztaty "Tradycja i smak". Organizacja wydarzeń o charakterze historycznym i kulturalnym w tym :impreza "Gorajecki Uniwersytet Ludowy”, film promujący dziedzictwo lokalne Ziemi Cieszanowskiej, konferencja "Powrót do korzeni", festyn "Na ludową nutę", konferencja promująca powstanie Izby Pamięci w Załużu, wydanie broszur oraz folderu o tradycji i kultywowaniu dziedzictwa oraz historii regionu.
       
 

Nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięcia 1.1.4 Kreowanie produktu turystycznego obszaru LGD wykorzystującego dziedzictwo lokalne w ramach którego do dofinansowania zostało wybranych 4 zadania na całkowitą kwotę 142 404,00zł. Zakres tematyczny naboru to promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. W ramach projektu grantowego przewidziana jest organizacja inicjatyw promocyjno-kulturalnych poprzez zorganizowanie festiwalu borowiny czarnego złota oraz targów produktów i usług lokalnych Ziemi Lubaczowskiej, których celem jest kompleksowa promocja całego obszaru objętego LSR, w tym tradycyjnych produktów i usług lokalnych obszaru LGD z zakresu kultury ludowej, kulinariów i rękodzielnictwa. Organizacja wydarzeń promocyjno-edukacyjnych poprzez wykonanie filmu promującego Ziemię Lubaczowską, wydanie publikacji o dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym. 
 
Nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięcia 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w ramach którego do dofinansowania zostało wybranych 8 zadań na całkowitą kwotę 195 764,00 zł. Zakres tematyczny naboru to wzmocnienie kapitału społecznego. W ramach planowanego projektu grantowego przewidziana jest organizacja inicjatyw edukacyjno-szkoleniowych w następujących zakresach tematycznych: warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne, warsztaty kulinarne, warsztaty dla grupy medialnej, warsztaty dla grupy realizacji dźwięku i oświetlenia scenicznego, warsztaty dla grupy koordynacyjnej, warsztaty bezpieczeństwo podczas imprez i wydarzeń, warsztaty fotograficzne, cykl warsztatów umiejętności ludowych, szkolenie z zakresu tańca współczesnego, warsztaty kulinarne i dekoracyjne. Organizacja wydarzeń kulturowych o charakterze integracyjnym lokalną społeczność w następujących zakresach tematycznych: piknik rodzinny, piknik historyczno-militarny, turniej taneczny, wizyty studyjne, konferencja.                                         
 
PLAN KOMUNIKACJI
 
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w ramach obowiązującego ją Planu Komunikacji podejmuje szereg działań komunikacyjnych m.in przed ogłoszeniem naborów wniosków. LGD prowadzi obszerną akcję promocyjną przed ogłaszanymi konkursami. Akcja promocyjna - informacyjna jest zróżnicowana i jest przeprowadzona za pomocą różnorakich narzędzi  przez co daje duże możliwości i dociera do wielu różnych grup lokalnej społeczności.
Lokalna Grupa Działania realizowała również działania aktywizujące lokalną społeczność poprzez spotkania dla mieszkańców obszaru LGD w Szczutkowie i Cieszanowie oraz przeprowadziła akcję społeczną w Baszni Dolnej. Celem zorganizowanych działań aktywizujących był wzrost świadomości mieszkańców co do możliwości korzystania z działań zaplanowanych w LSR oraz wzrost aktywności mieszkańców.  
 

PLANOWANE DZIAŁANIA 

W 2019 roku Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” planuje realizować trzy operacje własne.

W ramach operacji własnych LGD planuje zorganizować Akademię Animatorów Lokalnych, która ma na celu przygotowanie merytoryczne i praktyczne osób, które będą mogły stać się liderami i motorami napędowymi pozytywnych zmian w swoich lokalnych środowiskach.
Kolejna operacja własna dotyczyć będzie przygotowania opracowania pt. Strategia szansą rozwoju marki Ziemi Lubaczowskiej. W ramach projektu zostanie przygotowana strategia marketingowa, która będzie miała na celu wskazanie założeń i narzędzi pozwalających na promocję na obszarze LSR marki Ziemia Lubaczowska.
LGD w ramach operacji własnej planuje również zorganizować Inkubator dotacji, który ma na celu wsparcie różnorakich sektorów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Inkubator dotacji jest projektem szkoleniowym i warsztatowym umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwanie środków zewnętrznych na założenie i rozwój działalności gospodarczej, wsparcie dla organizacji pozarządowych.

Bezpłatne doradztwo dotyczące warunków przyznania pomocy, beneficjentów, kosztów kwalifikowalnych i wszelkich wskazówek udzielają pracownicy biura LGD 
 
Adres kontaktowy: 

ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów 
tel./fax 573 339 677, 16 63 217 17
e-mail. lgd.lubaczow@gmail.com www.lgd-rzl.pl


Licznik odwiedzin: 

 

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 39  > >>

Zaproszenie na szkolenie

 Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

 Podejmowanie działalności gospodarczej!

więcej ...

Konsultacje społeczne aktualizacji LSR

Termin do nadsyłania uwag upływa 4.02.2020 r.  

więcej ...

Wyniki naborów!

1/2019 i 2/2019

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Niekomercyjna infrastruktura turystyczna 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2295427