Ogłoszenie nr 1/2019/G

 Data opublikowania, 18 czerwca 2019 r. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2019/G


Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” 
ogłasza nabór wniosków o powierzenie GRANTÓW  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Termin składania wniosków:

od 4 lipca 2019 r. do 17 lipca 2019 r. 
(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)


II.  
Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników należy złożyć bezpośrednio (osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej (oryginał i kopia) i  dołączonych do nich wersji elektronicznej.

Zaleca się aby komplet dokumentów: wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami był wpięty do skoroszytu lub segregatora.

Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.


III. 
Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 124 817,00 zł


IV. 
Wysokość kwoty grantu i intensywność pomocy:

Wartość minimalna grantu 5.000,00 zł

Wartość maksymalna grantu 50.000,00 zł

Intensywność wsparcia  – refundacja w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Limit na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych wynosi 100 000,00 zł

V.   Zakres tematyczny projektu grantowego:

PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH – W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.4 KREOWANIE PRODUKTU TURYSTYCZNEGO OBSZARU LGD WYKORZYSTUJĄCEGO DZIEDZICTWO LOKALNE

 - zgodnie z zakresem operacji, o których mowa §2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)

Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 50% kosztów.

 

VI. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Planowane do realizacji zadania zgodnie z zakresem tematycznym obejmują organizacje konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych itp.

Zadanie nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych.

Zadanie nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez te wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

Zakładany termin realizacji zadania – nie dłużej niż 12 m-cy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu przez LGD z grantobiorcą.

 

VII.  Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Cel ogólny 1:                 Aktywny i zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców

Cel szczegółowy 1.1:      Zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD

Przedsięwzięcie 1.1.4:    Kreowanie produktu turystycznego obszaru LGD wykorzystującego dziedzictwo lokalne

Planowane do osiągnięcia wskaźniki  -załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VIII. Warunki udzielenia pomocy:

1) złożenie wniosku o powierzenie grantu wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność zadania z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) złożenie wniosku o powierzenie grantu przez uprawnionego wnioskodawcę,

4) zgodność zadania z celem ogólnym, celem szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),

5) zgodność zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,

6) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru tj. 40% czyli 11 pkt. 

Pozostałe warunki udzielenia pomocy określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

IX. Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Kryteria wyboru grantobiorców (przedsięwzięcie 1.1.4 Kreowanie produktu turystycznego obszaru LGD wykorzystującego dziedzictwo lokalne) stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru, której uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania wynosi: 11 pkt.

X. Uprawnieni do ubiegania się o powierzenie grantu:

Zgodnie z LSR uprawnionymi do ubiegania się o powierzenie grantu są osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz z wyłączeniem Jednostek sektora finansów publicznych, spełniające jednocześnie warunki określone Rozporządzeniem MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 772 i 1588).

XI. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru i warunków udzielenia wsparcia:

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami (2 egzemplarze: oryginał i kopia) – załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze.

2. Wersja elektroniczna wniosku o powierzenie grantu.

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

4. Oświadczenie dotyczące zakupu rzeczy i środków trwałych –jeżeli dotyczy (wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

5. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

6. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru:

a)  Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanego zadania (oświadczenie –wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

b) Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające miejsce zamieszkania i/lub ma siedzibę na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy (oświadczenie –wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

c) Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa (oświadczenie –wzór stanowi  załącznik do niniejszego ogłoszenia).

d)  Inne załączniki np. związane z innowacyjnością, zaplanowanymi działaniami informującymi o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR, jeżeli dotyczą danego zadania i mogą mieć wpływ na ocenę wg kryteriów wyboru. 


XII. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Dokumentacja konkursowa (formularz wniosku o powierzenie grantu oraz wniosku o rozliczenie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu, wzór sprawozdania z realizacji zadania), Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru grantobiorców oraz Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” 
www.lgd-rzl.pl oraz w Biurze LGD.


XIII. 
Załączniki (pliki do pobrania):

1. Planowane do osiągnięcia w wyniku zadania cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki 

2. Kryteria wyboru grantobiorców 

3. Wniosek o powierzenie grantu 

4. Wzór umowy o powierzenie grantu 

5. Wzór wniosku o rozliczenie grantu 

6. Załącznik nr 1 do wniosku o rozliczenie grantu – sprawozdanie z realizacji grantu 

7. Załącznik nr 2 do wniosku o rozliczenie grantu – karta czasu pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie 

8. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 

9. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych 

Załączniki, które należy złożyć wraz z wnioskiem

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

11. Oświadczenie dotyczące zakupu rzeczy i środków trwałych 

12. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej 

13. Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanego zadania 

14. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające miejsce zamieszkania i/lub ma siedzibę na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy 

15. Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa 


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2604746