Ogłoszenie nr 2/2019


Opublikowano, 24 września 2019 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY
 TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ
 
 
I. Termin składania wniosków:
od 16 października 2019 r. do 30 października 2019 r.
(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)
 
II. Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów
 
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy złożyć osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej i dołączonych do nich wersji elektronicznych.
Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
 
Zaleca się aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowane załączniki.
 
Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
 
III. Forma i wysokość wsparcia:
 
Wsparcie udzielane jest  w formie refundacji – do 90 % kosztów kwalifikowanych
 
Wysokość wsparcia – od 100 000,00 zł-300 000,00 zł
 
IV. Zakres tematyczny operacji:
 
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.5 NIEKOMERCYJNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA
 
Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)
 
V. Dodatkowy warunek udzielenia wsparcia obowiązujący w ramach naboru
 
- dodatkowy warunek udzielenia wsparcia dotyczy powstania ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, która będzie przystosowana do obsługi co najmniej 1000 osób rocznie (weryfikacja na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków)
 
VI. Limit środków dostępnych w naborze:
 
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 951 219,00 zł
 
VII. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:
 
Cel ogólny 1:               Aktywny i zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców
Cel szczegółowy 1.1:    Zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD
Przedsięwzięcie 1.1.5:   Niekomercyjna infrastruktura turystyczna
 
Planowane do osiągnięcia wskaźniki -załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
VIII. Warunki udzielenia wsparcia:
 
1) złożenie wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze ,
3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4) zgodność operacji z celem ogólnym, celem szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
5) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
6) spełnienie dodatkowego warunku udzielenia wsparcia obowiązującego w ramach naboru,
7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru tj. 40% czyli 11 pkt.

IX. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
 
Kryteria wyboru operacji (przedsięwzięcie 1.1.5 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna) stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.
 
Minimalna liczba punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 11 pkt.
 
X. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1) Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku) – 2 egzemplarze.

2) Wersja elektroniczna zapisana na informatycznym nośniku danych (wniosek i biznesplan).

3)  Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania) – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

4) Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru:

a) Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji i/lub wykonywanie działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji która chce realizować (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia).

b) Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania i/lub ma siedzibę na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia, dokumenty tj. zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego lub dowód osobisty).

c) Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia).

d) Oświadczenie o spełnieniu dodatkowego warunku udzielenia wsparcia (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia).

e) Inne załączniki np. związane z innowacyjnością, zaplanowanymi działaniami informującymi o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg kryteriów wyboru.

 
XI. Przetwarzanie danych osobowych

RODO_klauzule_19.2 
RODO_klauzule_DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2 

XII. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru (pliki do pobrania):

1) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 
2) Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium 
3) Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR 
4) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) 

- Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz
- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
- Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
- Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
- Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
- Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
- Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

- Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) - otwórz
- Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz
-Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) - otwórz

8) Formularz informacji po realizacji operacji

- Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

9) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz
- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - otwórz

10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz
- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

 
XIII. Załączniki
1) Zał. nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki 
2)  Zał. nr 2 – Kryteria wyboru operacji. 
3)  Zał. nr 3 - Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4) Zał. nr 4 - Oświadczenie potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji i/lub wykonywanie działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji która chce realizować. 

5) Zał. nr 5 - Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania i/lub ma siedzibę na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy. 

6) Zał. nr 6 – Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa. 
7) Zał. nr 7 – Oświadczenie o spełnieniu dodatkowego warunku udzielenia wsparcia. 
 

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.