Ogłoszenie nr 3/2017


Data opublikowania, 12 maja 2017 r. 


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWAMI SPOŻYWCZYMI

I. Termin składania wniosków: 
od 29 maja 2017 r. do 13 czerwca 2017 r.
(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)

II. Miejsce składania wniosków: 
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy złożyć osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej i  dołączonych do nich wersji elektronicznych.
Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch segregatorach (każdy egzemplarz w osobnym segregatorze) w kolejności: wniosek o przyznanie pomocy a następnie załączniki zgodnie z informacją o załącznikach widniejącą we wniosku o przyznanie pomocy.

Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

III. Forma i wysokość wsparcia: 

Wsparcie udzielane jest  w formie refundacji – do 70 % kosztów kwalifikowanych

Wysokość  wsparcia – od 25 001,00 zł do 500 000,00 zł

IV. Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3 INKUBATOR PRZETWÓRSTWA

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (§2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)

V. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 500 000,00 zł

VI. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki: 

Cel ogólny 1: Aktywny i zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców
Cel szczegółowy 1.1: Zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD
Przedsięwzięcie 1.1.3: Inkubator przetwórstwa

Planowane do osiągnięcia wskaźniki - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze ,
3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4) zgodność operacji z celem ogólnym, celem szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
5) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
6) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru tj. 40% czyli 13 pkt.

VIII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 

Kryteria wyboru operacji (przedsięwzięcie 1.1.3 Inkubator przetwórstwa) stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 13 pkt.

IX. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
1) Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku) – 2 egzemplarze.
2) Wersja  elektroniczna zapisana na informatycznym nośniku danych (wniosek i biznesplan).
3) Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania) – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
4) Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru:
a) Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji i/lub wykonywanie działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji która chce realizować (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia).
b) Oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu działalności w branży kluczowej dla rozwoju obszaru LSR (wzór do pobrania) – załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
c) Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania i/lub ma siedzibę na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia, dokumenty to np. zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego lub inne).
d) Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia).
e) Inne załączniki np. związane z innowacyjnością, zaplanowanymi działaniami informującymi o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg kryteriów wyboru.

X. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru (pliki do pobrania):
1) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 
2) Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium 
3) Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR  
4) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) -otwórz
5) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja do edycji 2z) - otwórz
6) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz 
7) Biznesplan (wersja 2z) - otwórz
8) Biznesplan (wersja do edycji 2z) - otwórz
9) Biznesplan tabela finansowe: 7.1,9.1,9.2,9.3,9.4 - otwórz 
10) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 2z) - otwórz
11) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (.pdf) - otwórz
12) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (.excel) - otwórz
13) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
14) Umowa o przyznaniu pomocy  - wersja 4z (.pdf) - otwórz
15) Załącznik nr 1 do umowy – zestawienie finansowo - rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
16) Załącznik nr 2 do umowy – wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) - otwórz
17) Załącznik nr 3 do umowy – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
18) Załącznik nr 3A do umowy – kary administarycjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.1020) (.pdf) - otwórz
19) Formularz wniosku o płatność - wersja 2z (.pdf) - otwórz
20) Formularz wniosku o płatność - wersja 2z (.excel) - otwórz
21) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz
22) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór- exel)
23) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz 

XI. Załączniki
1) Zał.nr 1-Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. 
2) Zał.nr 2-Kryteria wyboru operacji. 
3) Zał.nr 3-Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4) Zał.nr 4-Oświadczenie potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji i/lub wykonywanie działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji która chce realizować.
5) Zał.nr 5-Oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu działalności w branży kluczowej dla rozwoju obszaru LSR. 
6) Zał.nr 6-Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania i/lub ma siedzibę na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy. 
7) Zał.nr 7-Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa. 
 

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2609787