Ogłoszenie nr 2/2020


Opublikowano, 24 lipca 2020 r.

 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2020

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ
 
I. Termin składania wniosków:
od 11 sierpnia 2020 r. do 24 sierpnia 2020 r.
(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)
 
II. Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów
 
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy złożyć osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz zaleca się w formie elektronicznej zapisanej na informatycznym nośniku danych.
Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
 
Zaleca się aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowane załączniki.
 
Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
 
III. Forma i wysokość wsparcia:
 
Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu –premii w wysokości 70 000,00 zł
 
Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowalnych
 
IV. Zakres tematyczny operacji:
 
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.8 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ I OKOŁOTURYSTYCZNEJ
 
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)
 
V. Limit środków dostępnych w naborze:
 
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 490 000,00 zł
 
VI. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:
 

Cel ogólny 1:                Aktywny i zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców

Cel szczegółowy 1.1:     Zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD

Przedsięwzięcie 1.1.8: Podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej i okołoturystycznej

 
Planowane do osiągnięcia wskaźniki -załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
VII. Warunki udzielenia wsparcia:
 

1) złożenie wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze ,

3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność operacji z celem ogólnym, celem szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),

5) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,

6) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru tj. 40% czyli 12 pkt.

 
VIII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
 
Kryteria wyboru operacji (przedsięwzięcie 1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej i okołoturystycznej) stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.
 
Minimalna liczba punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 12 pkt.
 

IX. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1) Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku) – 2 egzemplarze.

2) Wersja elektroniczna zapisana na informatycznym nośniku danych (wniosek i biznesplan).

3) Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania) – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

4) Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru:

a) Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia).

b) Oświadczenie wnioskodawcy o przynależności do grupy de faworyzowanej (wzór do pobrania) – załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

c) Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia, dokumenty to np. zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego lub dowód osobisty).

d) Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia).

e) Inne załączniki np. związane z innowacyjnością, zaplanowanymi działaniami informującymi o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg kryteriów wyboru.

 
X. Przetwarzanie danych osobowych
RODO_klauzule_19.2 
 
XI. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru (pliki do pobrania):
1) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 
2) Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium 
3) Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR 

4) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

- Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) -wersja 3z- otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz

6) Biznesplan (wersja 3z)

-Biznesplan (.docx)- otwórz 

-Biznesplan tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz

-Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

-Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz

-Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

-Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ informacja po realizacji operacji – otwórz

8) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

-Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

-Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) – otwórz

-Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

9) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

-Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz

-Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z – otwórz

10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

-Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz

-Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

-Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - otwórz

-Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

 11) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

XII. Załączniki
1) Zał. nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. 
2) Zał. nr 2 – Kryteria wyboru operacji. 
3) Zał. nr 3 - Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
4) Zał. nr 4 - Oświadczenie potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji. 
5) Zał. nr 5 - Oświadczenie wnioskodawcy o przynależności do grupy defaworyzowanej. 
6) Zał. nr 6 - Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy. 
7) Zał. nr 7 – Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa. 


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.