Ogłoszenie nr 3/2018/G

 
 

Data opublikowania, 5 kwietnia 2018 r. 


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2018/G


Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza nabór wniosków
o powierzenie GRANTÓW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


I. Termin składania wniosków:

od 23 kwietnia 2018 r. do 9 maja 2018 r.
(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)


II. Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników należy złożyć bezpośrednio (osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej (oryginał i kopia) i dołączonych do nich wersji elektronicznej.
Zaleca się aby komplet dokumentów: wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami był wpięty do skoroszytu lub segregatora.

Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

III. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 300 000,00 zł

IV. Wysokość kwoty grantu i intensywność pomocy:

Wartość minimalna grantu 5.000,00 zł
Wartość maksymalna grantu 30.000,00 zł

Intensywność wsparcia – refundacja w wysokości do 97% kosztów kwalifikowalnych.

Limit na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych wynosi 100 000,00 zł

V.   Zakres tematyczny projektu grantowego:

WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO – W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.5 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - zgodnie z zakresem operacji, o których mowa  §2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 50% kosztów.

VI. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Planowane do realizacji zadania zgodnie z zakresem tematycznym obejmują organizacje konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych, wyjazdu studyjnego, doradztwa indywidualnego itp.

Zakładany termin realizacji zadania – nie dłużej niż 12 m-cy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu przez LGD z grantobiorcą.

VII. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Cel ogólny 1:                 Aktywny i zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców

Cel szczegółowy 1.2:      Wsparcie przedsiębiorczości społecznej i gospodarczej mieszkańców

Przedsięwzięcie 1.2.5:    Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych

Planowane do osiągnięcia wskaźniki -załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VIII. Warunki udzielenia pomocy:

1) złożenie wniosku o powierzenie grantu wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2) zgodność zadania z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
3) złożenie wniosku o powierzenie grantu przez uprawnionego wnioskodawcę,
4) zgodność zadania z celem ogólnym, celem szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
5) zgodność zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
6) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru tj. 40% czyli 11 pkt.

Pozostałe warunki udzielenia pomocy określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

IX. Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Kryteria wyboru grantobiorców (przedsięwzięcie 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych) stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru, której uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania wynosi: 11 pkt.

X.
 Uprawnieni do ubiegania się o powierzenie grantu:
Zgodnie z LSR uprawnionymi do ubiegania się o powierzenie grantu są osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz z wyłączeniem Jednostek sektora finansów publicznych, spełniające jednocześnie warunki określone Rozporządzeniem MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 772 i 1588).

XI. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru i warunków udzielenia wsparcia:

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami (2 egzemplarze: oryginał i kopia) – załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze.
2. Wersja elektroniczna wniosku o powierzenie grantu.
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).
4. Oświadczenie dotyczące zakupu rzeczy i środków trwałych –jeżeli dotyczy (wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).
5. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).
6. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru:

a) Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanego zadania (oświadczenie –wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

b) Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające miejsce zamieszkania i/lub ma siedzibę na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy (oświadczenie –wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

c) Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa (oświadczenie –wzór stanowi  załącznik do niniejszego ogłoszenia).

d) Inne załączniki np. związane z innowacyjnością, zaplanowanymi działaniami informującymi o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR, jeżeli dotyczą danego zadania i mogą mieć wpływ na ocenę wg kryteriów wyboru.

XII.  Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:


Dokumentacja konkursowa (formularz wniosku o powierzenie grantu oraz wniosku o rozliczenie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu, wzór sprawozdania z realizacji zadania), Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru grantobiorców oraz Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
www.lgd-rzl.pl oraz w Biurze LGD.

XIII. Załączniki (pliki do pobrania):

1. Planowane do osiągnięcia w wyniku zadania cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki 
2. Kryteria wyboru grantobiorców 

3. Wniosek o powierzenie grantu 

4. Wzór umowy o powierzenie grantu 

5. Wzór wniosku o rozliczenie grantu 

6. Załącznik nr 1 do wniosku o rozliczenie grantu – sprawozdanie z realizacji grantu 

7. Załącznik nr 2 do wniosku o rozliczenie grantu – karta czasu pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie 

8. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 

9. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych 

 

Załączniki które należy złożyć wraz z wnioskiem

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

2. Oświadczenie dotyczące zakupu rzeczy i środków trwałych 

3. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej 

4.Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanego zadania 

5. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające miejsce zamieszkania i/lub ma siedzibę na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy 

6. Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa 
Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.